REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Firma Usługowa Agnieszka Mynarska o skróconej nazwie Szkoła TańcaMandla (NIP: 9371772635) z siedzibą w Starej Wsi przy ul. Pielgrzymów 23. działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności Szkoła Tańca Mandlaorganizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.taniec-mandla.pl .
1.2. Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Szkoła Tańca Mandla (https://www.taniec-mandla.pl/zapis-na-zajecia/) jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć w materiałach promocyjnych Szkoły Tańca Mandla.
1.3. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich rodzice/ prawni opiekunowie.
1.4. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Szkoła Tańca Mandlamogą być jedynie osoby, które uzupełniły formularz zgłoszeniowy, przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną opłatę miesięczną w wysokości wskazanej w Cenniku umieszczonym na stronie internetowej www.taniec-mandla.pl, na zasadach określonych w §8 niniejszego Regulaminu.

§2 Zapis na zajęcia

2.1. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać wypełniając formularz zapisu zamieszczony na stronie www.taniec-mandla.pl w zakładce „Zapisz się”.
2.2. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty, w ciągu 24 godzin od momentu zapisu na zajęcia.
2.3. Osoba , która nie wpłaciła zadatku we wskazanym czasie, zostaje automatycznie wypisana z zajęć. Może jednak ubiegać się o miejsce w grupie, informując o chęci uczestnictwa w kursie.
2.4. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Szkoła Tańca Mandla.
2.5. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów oraz wpłat.
2.6. Kursant, który dokonał wpłaty, jednak nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, powinien w ciągu trzech dni od terminu tych zajęć poinformować Szkoła Tańca Mandla o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku Szkoła Tańca Mandla zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania i zwrócenia wniesionej opłaty.
2.7. Szkoła Tańca Mandla poinformuje Kursanta telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.
2.8. Wskazany termin rozpoczęcia kursu może ulec zmianie w przypadku, gdy liczba uczestników jest zbyt mała.

§3 Uczestnictwo w zajęciach

3.1. Uczestnik zajęć, zapisując się na zajęcia w Szkoła Tańca Mandla zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania w zajęciach tanecznych.
3.2. Instruktor prowadzący decyduje o przynależności tancerza do grupy tanecznej ze względu na poziom zaawansowania kursanta. Istnieje możliwość przeniesienia w ciągu roku tancerza do innej grupy tanecznej, jeżeli jego postępy w ocenie instruktora pozwolą mu na pracę w grupach o wyższym poziomie zaawansowania.
3.3. Z uwagi na komfort wszystkich uczestników zajęć, instruktor może ograniczyć rodzicom oraz innym osobom towarzyszącym wstęp na sale taneczną podczas zajęć.
3.4. Przed wejściem na salę taneczną uczestnik obowiązany jest do zmiany obuwia. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na salę osobom w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
3.5. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby:
– której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne
– naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.6. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia po wykluczeniu z zajęć pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.

§4Zasady bezpieczeństwa

4.1. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szkoła Tańca Mandla nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie uczestników ani urazy doznane podczas zajęć, czy podczas przebywania w Szkoła Tańca Mandla.
4.2. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych układów lub ćwiczeń podczas zajęć.
4.3. Uczestnicy są obowiązani zgłaszać instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz ciążę i inne.
4.4. Poprzez przystąpienie do udziału w zajęciach uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
4.5. Osoby uczestniczące w zajęciach Szkoła Tańca Mandla oraz znajdujące się na terenie Szkoła Tańca Mandla zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, zachowania czystości oraz poszanowania mienia Szkoła Tańca Mandlai innych uczestników zajęć.
4.6. W Szkoła Tańca Mandla zabrania się:
– przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora;
– przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora;
– wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody i olejku;
– wnoszenia oraz konsumpcji na sali tanecznej jedzenia i ciepłych napojów;
– palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub spożywania narkotyków;
– wprowadzania zwierząt;
– filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody instruktora
4.7. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, w sposób niezakłócający ich porządku.
4.8. Szkoła Tańca Mandla nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jej terenie. Za rzeczy pozostawione w Szkoła Tańca Mandla,Szkoła Tańca Mandlanie ponosi odpowiedzialności – prosimy o zabieranie rzeczy wartościowych na salę.
4.9. Odpowiedzialność finansową za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego przedstawiciel ustawowy.

§5 Nieobecność na zajęciach

5.1. Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności na zajęciach najpóźniej do 24 godzin przed zajęciami w aplikacji ActiveNow. Uczestnikowi przysługuje takie zgłoszenie raz na miesiąc.
5.2. Jeżeli Uczestnik zgłosi swoją nieobecność zgodnie z powyższymi postanowieniami, ma prawo do odrobienia nieobecności w przeciągu następnych 2 tygodni, jeśli tylko istnieje druga grupa, realizująca ten sam styl taneczny.
5.3. Jeżeli nie ma możliwości odrobienia zajęć, nieobecność powoduje przepadek zajęć bez prawa do zwrotu opłaty za te zajęcia.
5.4. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach zgodnie z powyższymi postanowieniami powoduje utratę prawa Uczestnika do odrobienia zajęć.
5.5. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot części opłaty za zajęcia, na których był nieobecny.

§6 Zastępstwa i odwoływanie zajęć

6.1. W sytuacjach losowych, choroby instruktora lub w przypadku zbyt małej liczby uczestników obecnych na zajęciach Szkoła Tańca Mandla może odwołać zajęcia, o czym powiadomi uczestników lub ich rodziców/opiekunów prawnych. Odwołane zajęcia zostaną odrobione w innym, wyznaczonym przez Szkoła Tańca Mandla terminie.
6.2. Odrabiane zajęć, w wyznaczonym przez Szkołę Tańca Mandla terminie, odbywa się w sytuacji, kiedy to w zajęciach bierze udział minimum 50% grupy. A osobom nie mogącym wziąć udział w odrabianym terminie, nie przysługują zwroty za zajęcia.
6.3. W przypadku gdy liczba chętnych osób na odrabianie zajęć nie stanowi 50% grupy, zajęcia zostają odwołane, a opłata za odwołane zajęcia przechodzi w formie nadpłaty na kolejny miesiąc.
6.4. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, Szkoła Tańca Mandla ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.

§7 Lekcje indywidualne

7.1. Terminy lekcji indywidualnych są uzależnione od dostępności sali tanecznej, dyspozycyjności instruktora oraz preferencji klienta.
7.2. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność uczestnika.
7.3. Odwołanie umówionej lekcji indywidualnej możliwe jest nie później niż 24 godziny przed jej terminem.W przypadku rezygnacji, zmiany terminu lekcji w terminie krótszym niż 1 dzień roboczy, klient ponosi całkowity koszt tej lekcji.
7.4. Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie. W przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za zrealizowaną.
7.5. Uczestnicy są zobowiązani zgłaszać instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz ciążę i inne. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej, instruktor ma prawo odmówić realizacji lekcji z obawy o swoje zdrowie z powodu z złego stanu zdrowia kursantów.
7.6. Jeżeli z przyczyn losowych zaistniałych po stronie Szkoła Tańca Mandlazarezerwowana lekcja nie może się odbyć, Szkoła Tańca Mandla zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestnika o tym fakcie.
7.7. W przypadku odwołania lekcji przez Szkoła Tańca Mandla, lekcja może zostać odrobiona w innym terminie.
7.8. Szkoła Tańca Mandla zastrzega sobie prawo prowadzenia jednocześnie na jednej sali tanecznej kilku lekcji indywidualnych dla różnych uczestników.

§8 System płatności

8.1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Cennik znajdujący się na stronie internetowej www.taniec-mandla.pl.
8.2. Płatność za zajęcia jest wnoszona w postaci opłaty miesięcznej.Opłata za zajęcia jest zmienna w zależności od ilości jednostek treningowych w miesiącu.
8.3. Płatność za zajęcia musi zostać uregulowana przed rozpoczęciem zajęć, czyli w przypadku płatności miesięcznej, kurs musi być opłacony za cały miesiąc z góry przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w miesiącu. W przypadku nieopłacenia zajęć z góry, pracownik Szkoła Tańca Mandla, może odmówić uczestnikowi kursu wstępu na salę.
8.4. Opłaty za zajęcia należy dokonać w formie przelewu na numer rachunku:
94 1050 1070 1000 0097 0842 7720
ING Bank Śląski S.A.
Adresat:
Firma Usługowa Agnieszka Mynarska
43-330 Stara Wieś
Ul. Pielgrzymów 23
Przelew w swoim tytule musi zawierać informację na temat imienia i nazwiska uczestnika, rodzaju wybranego kursu oraz dnia tygodnia w którym się odbywa.
8.5. Zajęcia taneczne odbywają się w okresie od września do czerwca o ustalonych godzinach, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresów, w których nie pracują szkoły.
8.6. Przez czas obowiązywania opłaty miesięcznej nie ma możliwości jej modyfikowania lub odstępowania jej osobom trzecim.
8.7. Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mogą w nich uczestniczyć. Powinny opuścić salę taneczną na prośbę instruktora. Po uregulowaniu należności mogą kontynuować naukę na zajęciach.
8.8. Osoby do 13 roku życia, które nie mają uregulowanej opłaty, mogą przebywać na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie biorą udziału w zajęciach.
8.9. Osoby, które nie zdecydowały się na wybór grupy mogą wykupić jedną lekcję w cenie 25 zł, a decydując się na kontynuację tańca w wybranej grupie (technice tańca) mogą dopłacić pozostałą należność do pełnej kwoty opłaty miesięcznej

§9 Zwroty

9.1. Szkoła Tańca Mandlanie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Uczestnika.
9.2. Opłata za zajęcia, odbywające się według planu, jak i za zajęcia odrabiane, w których bierze udział minimum 50% grupy, a w których Kursant nie uczestniczył nie jest zwracana, jak również nie przechodzi na poczet kolejnych zajęć.
9.3. W sytuacji, kiedy zostanie dokonana opłata za zajęcia, a kursant z własnej winy, zdarzeń losowych, nagłych nieobecności nie może uczestniczyć w kursie wpłata przepada.
9.4. W wyjątkowych sytuacjach o zwrocie części kwoty wpłaconej decyduje właściciel Szkoła Tańca Mandla.
9.5. Uczestnik, któremu zwrot przysługuje, może go odebrać w gotówce osobiście lub zażądać przesłania środków pieniężnych na wskazany za pośrednictwem poczty elektronicznej (k.gabrys2410@gmail.com) numer konta. Otrzymanie zwrotu gotówkowego uczestnik potwierdza przez złożenie podpisu na potwierdzeniu zwrotu.

§ 10 Rezygnacja z zajęć

10.1. W przypadku chęci rezygnacji z zajęć, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Szkoły Tańca Mandla, drogą telefoniczną lub sms-ową.
10.2. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie jest jednoznaczna z rezygnacją z zajęć.
10.3. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji przez Uczestnika, płatność za zajęcia nalicza się, a Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia zajęć, pomimo że nie brał udziału.
10.4. Rezygnacja z zajęć zgłoszona powinna być z wyprzedzeniem-najpóźniej do 30 dnia każdego miesiąca.W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania miesiąca, płatność za zajęcia które do tej pory się odbyły, musi zostać uregulowana, nawet jeśli Kursant nie brał w nich udziału.
10.5. Zgłoszenie rezygnacji z zajęć nie działa wstecz- Uczestnikowi przysługuje możliwość rezygnacji z zajęć, które jeszcze się nie odbyły.
10.6. W przypadku, gdy Uczestnik opłacił cały miesiąc zajęć, a z przyczyn losowych zmuszony jest do rezygnacji, płatność za niewykorzystane zajęcia przechodzi w formie nadpłaty na koncie ActiveNow klienta. Uczestnik może wykorzystać nadpłaconą kwotę w przyszłości na opłacenie kolejnych zajęć tanecznych lub przekazać nadpłatę na konto osoby trzeciej, będącej Uczestnikiem zajęć w Szkole Tańca Mandla.

§11 Postanowienia końcowe

11.1. Wykupując opłatę miesięczną uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Płatności Szkoła Tańca Mandla.
11.2. Z ważnych przyczyn Szkoła Tańca Mandla zastrzega sobie prawo do zmiany Grafiku, Cennika oraz do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie i jej przyczynach Szkoła Tańca Mandla umieści informację na stronie internetowejwww.taniec-mandla.pl lub na facebooku www.facebook.com/naukatanca.mandla. Zmiana Grafiku, Cennika lub Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty otrzymania przez uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego pisemnej informacji o zmianie Grafiku, Cennika lub Regulaminu. W ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o zmianie Grafiku, Cennika lub Regulaminu, uczestnik może, nie wyrażając zgody na zmianęGrafiku, Cennika lub Regulaminu, zrezygnować z usług Szkoła Tańca Mandlaze skutkiem natychmiastowym. Decyzje ozrezygnowaniu z udziału w zajęciach dokonuje się osobiście, w formie pisemnej, bądź drogą mailową na adres: k.gabrys2410@gmail.com.
Polityka prywatności
Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowa Agnieszka Mynarska o skróconej nazwie Szkoła Tańca Mandla(NIP: 9371772635) z siedzibą w Starej Wsi przy ul. Pielgrzymów 23.
Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych Klientów – dorosłych uczestników kursów tańca, niepełnoletnich tancerzy i pracowników.
Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi.
Skąd mamy dane osobowe:
Przetwarzamy dane osobowe otrzymane od Państwa poprzez złożenie zapytania za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz podczas bezpośrednich kontaktów. Celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu oraz przedstawienia oferty, w szczególności w zakresie kursów tanecznych, wyjazdów szkoleniowych, konkursów.
Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane:
Zapewniamy, aby dane osobowe były:
– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
– zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.
Dane osobowe przetwarzamy:
– na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
– na podstawie podjętych przez Państwa działań przed podpisaniem deklaracji i regulaminu uczestnictwa lub w celu ich podpisania, a następnie w celu wykonania postanowień podpisanej deklaracji i regulaminu;
– w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku;
– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że może zostać ona wycofana w każdym momencie, m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: k.gabrys2410@gmail.com.
Jakie prawa Państwu przysługują:
Podejmujemy odpowiednie środki, aby w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Państwu prawa do:
– dostępu do danych;
– usunięcia danych;
– przenoszenia danych;
– ograniczenia przetwarzania;
– sprostowania;
– sprzeciwu;
– cofnięcia zgody.
Podwykonawcy/podmioty przetwarzające/odbiorcy:
Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy te podmioty i zawieramy właściwe umowy powierzenia przetwarzania danych.
Upoważnienia:
Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa unijnego lub krajowego.
Informujemy, że Szkoła Tańca Mandla nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu.