REGULAMIN


REGULAMIN MANDLA NAUKA TAŃCA

§1 Postanowienia ogólne

1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Mandla Nauka Tańca jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich rodzice/ prawni opiekunowie.
2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Mandla Nauka Tańca mogą być jedynie osoby, które wypełniły Deklarację uczestnictwa, przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną opłatę miesięczną w wysokości wskazanej w Cenniku umieszczonym na stronie internetowej www.taniec-mandla.pl, na zasadach określonych w §2 niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik zajęć, podpisując Deklarację uczestnictwa w zajęciach Mandla Nauka Tańca zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania w zajęciach tanecznych. W przypadku rezygnacji uczestnik zajęć zobowiązuje się wyregulować opłaty za dany miesiąc.
4. Instruktor prowadzący decyduje o przynależności tancerza do grupy tanecznej ze względu na poziom zaawansowania kursanta. Istnieje możliwość przeniesienia w ciągu roku tancerza do innej grupy tanecznej, jeżeli jego postępy w ocenie instruktora pozwolą mu na pracę w grupach o wyższym poziomie zaawansowania.
5. Z uwagi na komfort wszystkich uczestników zajęć, instruktor może ograniczyć rodzicom oraz innym osobom towarzyszącym wstęp na sale taneczną podczas zajęć.
6. Przed wejściem na salę taneczną uczestnik obowiązany jest do zmiany obuwia. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na salę osobom w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
7. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby:
- której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne
- naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia po wykluczeniu z zajęć pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.
9. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Mandla Nauka Tańca nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Mandla Nauka Tańca lub osób działających z ramienia Mandla Nauka Tańca.
10. W Mandla Nauka Tańca zabrania się:
- przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora; przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora;
- wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody i olejku;
- wnoszenia oraz konsumpcji na sali tanecznej jedzenia i ciepłych napojów;
- palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub spożywania narkotyków;
- wprowadzania zwierząt;
- filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody instruktora
11. Osoby uczestniczące w zajęciach Mandla Nauka Tańca zobowiązane są do przestrzegania
przepisów BHP i przeciwpożarowych, zachowania czystości oraz poszanowania mienia Mandla Nauka Tańca i innych uczestników zajęć.
12. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, w sposób niezakłócający ich porządku.
13. Odpowiedzialność finansową za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego przedstawiciel ustawowy.
14. Liczba uczestników na sali jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy na sali, zajęcia zostaną zamknięte. O zamknięciu zajęć decyduje instruktor.
15. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, Mandla Nauka Tańca ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.
16. W sytuacjach losowych lub w przypadku zbyt małej liczby uczestników obecnych na zajęciach Mandla Nauka Tańca ma prawo odwołać zajęcia. Zostaną one zrealizowane w innym, ustalonym z uczestnikami terminie.
17. Mandla Nauka Tańca ma prawo do zmiany grafiku zajęć w nowym semestrze.
18. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z Mandla Nauka Tańca na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu Mandla Nauka Tańca. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z instruktorem.
19. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych układów lub ćwiczeń podczas zajęć.
20. Wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć w materiałach promocyjnych Mandla Nauka Tańca może nastąpić tylko pod warunkiem podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku przez uczestnika zajęć lub w przypadku osoby niepełnoletniej prawnego opiekuna.

§2 System płatności
1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Cennik znajdujący się na stronie interntowej www.taniec-mandla.pl oraz w siedzibie Mandla Nauka Tańca.
2. Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie opłaty miesięcznej do 10 dnia każdego miesiąca.
3. Zajęcia taneczne odbywają się w okresie od września do czerwca o ustalonych godzinach, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresów, w których nie pracują szkoły. Opłata za zajęcia jest stała niezależnie od ilości przeprowadzonych jednostek treningowych w miesiącu.
4. Przez czas obowiązywania opłaty miesięcznej nie ma możliwości jej modyfikowania lub odstępowania jej osobom trzecim.
5. Opłaty za zajęcia należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć w formie gotówkowej lub przelewem.
6. Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mogą w nich uczestniczyć. Powinny opuścić salę taneczną na prośbę instruktora. Po uregulowaniu należności mogą kontynuować naukę na zajęciach. Osoby do 13 roku życia, które nie mają uregulowanej opłaty, mogą przebywać na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie biorą udziału w zajęciach.

§3 Zwroty
1. Zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia jest możliwy:
- w razie rozwiązania kursu przez Mandla Nauka Tańca;
- w razie zmian w grafiku, regulaminie lub cenniku
2. Zwroty opłat są dokonywane na podstawie dowodu wykupienia opłaty miesięcznej okazanego w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń wskazanych w pkt 1 lub przedłożenia innego dowodu dokonania zapłaty. Uczestnik, któremu zwrot przysługuje, może go odebrać w gotówce osobiście lub zażądać przesłania środków pieniężnych na wskazany za pośrednictwem poczty elektronicznej (klaudia@taniec-mandla.pl) numer konta. Otrzymanie zwrotu gotówkowego uczestnik potwierdza przez złożenie podpisu na potwierdzeniu zwrotu.
3. W przypadkach wskazanych w pkt 1, zamiast otrzymania zwrotu opłaty, uczestnik ma prawo wzięcia udziału w innych wybranych zajęciach, na poczet których zostanie zaliczona niewykorzystana opłata.
4. Zaliczenie opłaty za niewykorzystane zajęcia na poczet innych zajęć jest możliwe również w przypadku minimum dwutygodniowej choroby uczestnika, pod warunkiem, że:
-uczestnik niezwłocznie powiadomi telefonicznie lub mailowo Mandla Nauka Tańca o chorobie oraz
-bezpośrednio po ustaniu choroby uczestnik prześle mailowo lub złoży osobiście w podanie do Mandla Nauka Tańca o zaliczenie niewykorzystanej opłaty na poczet innych zajęć raz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym, co najmniej dwutygodniowym, okresie uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych.
5. W przypadkach innych niż określone w pkt 1 lub 4, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

§5 Postanowienia końcowe
1. Wykupując opłatę miesięczną uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Płatności Mandla Nauka Tańca.
2. Z ważnych przyczyn Mandla Nauka Tańca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika oraz do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie i jej przyczynach Mandla Nauka Tańca umieści informację na stronie internetowej www.taniec-mandla.pl lub na facebooku www.facebook.com/naukatanca.mandla. Zmiana Cennika lub Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty otrzymania przez uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego pisemnej informacji o zmianie Cennika lub Regulaminu. W ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o zmianie Cennika lub Regulaminu, uczestnik może, nie wyrażając zgody na zmianę Cennika lub Regulaminu, zrezygnować z usług Mandla Nauka Tańca ze skutkiem natychmiastowym. Decyzje o zrezygnowaniu z udziału w zajęciach dokonuje się osobiście, w formie pisemnej, bądź drogą mailową na adres: klaudia@taniecmandla.pl.

Polityka prywatności
Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowa Agnieszka Mynarska o skróconej nazwie Mandla Nauka Tańca (NIP: 9371772635) z siedzibą w Starej Wsi przy ul. Pielgrzymów 23.
Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych Klientów – dorosłych uczestników kursów tańca, niepełnoletnich tancerzy i pracowników. Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi.
Skąd mamy dane osobowe:
Przetwarzamy dane osobowe otrzymane od Państwa poprzez złożenie zapytania za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz podczas bezpośrednich kontaktów. Celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu oraz przedstawienia oferty, w szczególności w zakresie kursów tanecznych, wyjazdów szkoleniowych, konkursów. Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane:
Zapewniamy, aby dane osobowe były:
- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
- zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;
- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne;
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
- przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.
Dane osobowe przetwarzamy:
- na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
- na podstawie podjętych przez Państwa działań przed podpisaniem deklaracji i regulaminu uczestnictwa lub w celu ich podpisania, a następnie w celu wykonania postanowień podpisanej deklaracji i regulaminu;
- w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku;
- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że może zostać ona wycofana w każdym momencie, m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: klaudia@taniec-mandla.pl. Jakie prawa Państwu przysługują:
Podejmujemy odpowiednie środki, aby w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Państwu prawa do:
- dostępu do danych;
- usunięcia danych;
- przenoszenia danych;
- ograniczenia przetwarzania;
- sprostowania;
- sprzeciwu;
- cofnięcia zgody.
Podwykonawcy/podmioty przetwarzające/odbiorcy:
Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy te podmioty i zawieramy właściwe umowy powierzenia przetwarzania danych.
Upoważnienia:
Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa unijnego lub krajowego.
Informujemy, że Mandla Nauka Tańca nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu.